Semalt: SEO üçin E-A-T üçin doly gollanma


2014-nji ýylda Google-yň gözleg hili görkezmeleriniň çap edilmedik toplumy syzdy. Oňa syrly gysgaldylan söz goşuldy: E-A-T. Has ýakyndan gözden geçirilende, bu hatlaryň tejribe, ygtyýar we ynam üçin durýandygy görkezildi.

Ilkinji we birneme tötänleýin agzalmakdan E-A-T-iň ähmiýeti diňe artdy. Google indi "Sahypanyň hili" üçin iň esasy üç pikiriň hataryna girýär - gözleg netijelerini nädip tertipleşdirmelidigini kesgitlemekde möhüm ölçeg, şeýlelik bilen SEO tagallalaryňyzda möhüm pikir.

Bu makalada E-A-T - munuň manysy, Google reýtingiňize nähili täsir edýändigi we size garşy däl-de, siziň üçin işleýändigine nädip göz aýlarys.

E-A-T esaslary

Şeýlelik bilen, E-A-T-iň tejribe, ygtyýar we ynamdygyny aňladýar. Emma munuň manysy näme?

Gysgaça aýdylanda, E-A-T, Google-yň web sahypalaryna gowy dereje bermek üçin ýokary hilli maglumat hödürlemelidigini aýtmagyň usulydyr. Gysgaldylan sözleriň her elementini öwreneniňizde bu aýdyň bolýar:

Tejribe

Google, diňe bir çig bilim nukdaýnazaryndan däl-de, eýsem bilimiň näderejede täsirlidigini görkezýän mazmunly web sahypalaryny has gowy görýär. Google bu parametri mazmunyň hiline we diňleýjilere näderejede täsir edýändigine seredip ölçýär. Bu zatlaryňyzy bilmek bilen birlikde diňleýjileriňiziň näme isleýändigini bilmekden ybarat.

E-A-T-iň bu elementi, lukmançylyk joururnallary we kanuny web sahypalary ýaly zatlar üçin, gybat we gülkünç saýtlar üçin has agyr bolýar. Tejribäni görkezmek, sahypaňyza Wikipediýa görnüşindäki makala ýazmagyňyzy aňlatmaýar, diňe peýdaly, dogry we siňdirip boljak mazmuny hödürlemeli.

Häkimiýet

Web sahypasynyň arkasyndaky adamlar öz mowzuklarynda ygtyýarlymy? Siz we/ýa-da ýazyjylaryňyz, näme hakda gürleşýän bolsaňyz, gürleşmäge ukyplydygyňyzy subut etmeli. Bu ölçegi seljermek üçin Google sizi maglumat çeşmesi hökmünde kimiň ulanýandygyna seredýär - eger öz ugruňyzdaky häkimýet işgärlerinden arka baglanyşyk alýan bolsaňyz, size ygtyýarly şahsyýet hökmünde hem serediler. Salgylar iň gowusy bolsa-da, täzeliklerde ýa-da pudak web sahypalarynda ýatlamalar hem duýulýan abraýyňyzy artdyrmaga kömek eder.

Ygtybarly ygtybarly çäre, “ynam gatnaşygy” baldyr - 1.0-e näçe ýakyn bolsaňyz, şonça-da abraýly bolarsyňyz.

Ynam

Köp tarapdan ynam E-A-T-iň iň möhüm faktorydyr - bu ýerde tejribe we ygtyýarlyk buzda durýar, ynamy tort hökmünde görüp bolýar. Bu ölçeg, halkyň siziň işiňiz baradaky düşünjesi bilen ölçelýär - Google, Trustpilot, Facebook, Glassdoor, Yelp ýa-da Tripadvisor-da bolsun, gaty erbet we/ýa-da çözülmedik synlar, E-A-T tagallalaryňyzy güýçlendirip biler.

Gowy ynam gazanmak üçin gysga ýollar ýok - berk iş alyp barmaly, müşderileri üns bilen diňlemeli we pikirlerini gowulaşdyrmak üçin ulanmaly. Işiňiz bilen baglanyşykly haýsydyr bir negatiw duýgyny öwrenmeseňiz we çözmeseňiz, şowsuz bolarsyňyz.

Günüň ahyrynda, Google iň oňat gözleg netijelerine hyzmat etmek bilen tanalmak isleýär. Galyberse-de, kompaniýanyň bolmagynyň sebäbi. E-A-T, Google üçin ulanyjy her gezek maglumat gözläninde, berlen zatlaryň ygtybarly, peýdaly we mümkin bolan iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmegiň usulydyr.

E-A-T we YMYL arasyndaky gatnaşyk

E-A-T-iň nämedigini, nämäni we nädip has gowy düşünmek üçin onuň başga bir gysgaldylan söz bilen gatnaşygy hakda gürleşmeli.

YMYL Google 'Puluňyz ýa-da durmuşyňyz' web sahypalary üçin gürleýär. Google, hiliň iň möhümdigini duýýan sahypalar, sebäbi Google ulanyjylarynyň häzirki we geljekdäki bagtyna, saglygyna we baýlygyna hakyky täsir edip biler. YMYL sahypalarynda göz öňünde tutulan mowzuklara fiziki abadançylyk, emosional abadançylyk, maliýe howpsuzlygy, hukuk ulgamyna geçmek we beýleki möhüm temalar we mowzuklar girýär. Google, YMYL sahypalarynyň abraýly web sahypalaryndan gelmegini we aýratyn ýokary derejede döredilen mazmunly mazmunly bolmagyny isleýär. tejribe we ygtyýarlyk.

Kompaniýanyň YMYL sahypalaryna ünsi 2013-nji ýylda yglan edildi we Google-yň soňraky E-A-T ünsi jemlemegine sebäp boldy. E-A-T düşünjesi ilkibaşda YMYL sahypalary üçin işlenip düzülen hem bolsa, şondan soň Google gözleg talaplarynyň hemmesine dürli derejelerde ulanylýar.

Elbetde, ýokary hilli lukmançylyk we hukuk maglumatlary almak iň möhümdir, ýöne Google ulanyjylarynyň hem YMYL sahypasynyň görnüşine laýyk gelmeýän ýokary hilli gülkünç, gybat we beýleki maglumatlary isleýändigine düşünýär. Bu, Google SERP-leriň başynda durmak isleýän her bir web sahypasy üçin E-A-T-i möhüm edýär.

E-A-T we mazmun döredijiler

2018-nji ýylda görkezmelere täzelenme web sahypasynyň mazmunyny döredijilere has ünsi çekdi. Google diňe bir sahypanyň esasy mazmunynyň awtorynyň kimdigini däl-de, eýsem şol awtoryň şahsyýetnamasynyň elindäki mowzuga degişlidigini hem görmek isledi. Bu esasanam YMYL dersleri üçin şeýle boldy.

Netijede, web sahypalary diňe bir öz E-A-T-lerini gurmak bilen çäklenmän, mazmun döredijileriniň E-A-T-lerini hem döretmeli boldular. Sahypaňyzyň sahypalaryny doldurmak üçin hünärmenleri, pikirdeşleri we ygtyýarly şahsyýetleri ulanmakdan başga-da, munuň üçin birnäçe dürli ýol bar:
  • Web sahypalarynda awtor gutularyny goşuň: Mazmuny kimiň ýazandygyny we şahsyýet maglumatlaryny berýändigini yglan edip, her web sahypasyna kiçi awtor profilini goýuň.
  • Awtoryň hünär şahadatnamasyna baglanyşyk: Başga bir sahypa üçin ýazan eserleri, dolandyryş guramasyna agza bolmak ýa-da awtoryň LinkedIn profiline garamazdan, bu Google-a awtoryň şahsyýetnamalaryny barlamak üçin zerur maglumatlary berýär.
  • Düzülen maglumatlary ulanyň: Google-yň botlary üçin mümkin boldugyça aňsatlaşdyrmaly, şonuň üçin awtor shema belligini - ulanyja görünmeýän gurluşly maglumatlary ulanmagy unutmaň, ýöne Google-a awtor hakda bilmeli zatlaryny aýdýar.

“Semalt” siziň E-A-T bolmagyňyzy nädip üpjün edip biler

Görşüňiz ýaly, E-A-T gysga möhletli oýun däl. Aslynda, Google gözleg netijeleriniň ulgamyny oýnaýan web sahypalaryny duruzmak üçin netijeli getirilenligi üçin gysga möhletli işiň düýbünden tersi. Hil maglumatlary hödürleýänleri we uzak wagtlap muny edýänleri sylaglamak üçin döredildi.

Şol sebäpli gözleg reýtinginiň başyna yzygiderli we hemişelik ýetmek isleýän islendik web sahypasy, esasanam YMYL sahypalary bolanlar, bir gijede bolmajakdygyna düşünmeli. Munuň üçin hakyky tagalla we maýa goýum gerek. Teddi Ruzweltiň sözüni aýtmak üçin hiç zat etmek aňsat däl.

E-A-T kynçylygyna taýyn adamlar üçin Semalt şu ýere kömek edýär. Industrieshli pudaklarda guramalary gözleg motory reýtinginiň başyna çykarmak boýunça on ýyllyk tejribe bilen, tejribäni, ygtyýary we ony üýşmegiň ýokarsyna çykarmalydygyňyza ynanýarys.

Biziňki FullSEO bukja gözleg motory optimizasiýasyna maýa goýmagyň gymmatyna düşünýän web sahypasynyň eýeleri üçin döredildi. Bu paket size SEO strategiýaňyzyň derňewi, optimizasiýasy we dowamly kämilleşdirilmegi arkaly şahsy SEO dolandyryjysynyň görkezmesini berýär.

Amalyň esasy bölegi, E-A-T teklibiňizi güýçlendirmekdir.
  1. Ilki bilen häzirki E-A-T ýagdaýyňyza düşünmek üçin sahypaňyza serederis.
  2. Soňra baglanyşyk şiresi, HTML kody, düzülen maglumatlar we beýleki ähli E-A-T elementlerini gowulandyryp, etmeli işleriň sanawyny düzeris.
  3. Netijede, E-A-T-ňize yzygiderli goşant goşarys.
Belki, sahypaňyzyň awtor elementlerine öz ugruňyz boýunça hünärmen tapmaly bolarsyňyz. Belki, has gowy hilli maglumat hödürlemeli ýa-da häzirki maglumatlary has aňsat siňdirmeli. Her niçigem bolsa, şahsy SEO dolandyryjyňyzyň gözleg motory reýtingine ýol görkezip başlajakdygyna ynanyp bilersiňiz.

Bir gije bolmaz. Audienceöne diňleýjilere has uly tejribe, ygtyýar we ynam hödürläp, web sahypaňyzy gowulaşdyrmak isleseňiz, Google reýting netijeleriňiziň hem gowulaşjakdygyna ynanyp bilersiňiz.